Prečo prijímanie väčšiny emigrantov a utečencov nie je ani šľachetné a ani výhodné

20 sep

Väčšina masmédií v EU sa v poslednom čase snaží obyvateľov Európy intenzívne presvedčiť o potrebe prijímať  utečencov a imigrantov z iných krajín (podľa možnosti všetkých). Najčastejšie argumentujú tým, že je to šľachetné a kvôli populačnej kríze pre Európu aj výhodné. Ale je to naozaj tak? Alebo je to len ďalšia masmediálna lož a propaganda?

Je prijímanie utečencov ušľachtilé?

Pomáhali by sme prijímaním utečencov tým, ktorí to potrebujú najviac, alebo naopak tým, ktorí to potrebujú najmenej? Pomoc potrebujú najmä ľudia chorí, slabí, nevládni, invalidi… Napr. ľudia vojnou zmrzačení, deti-siroty, ženy s deťmi (rodiny bez otcov), ľudia starí, chudobní (bez materiálnych rezerv) a pod. Tí ale zväčša nie sú schopní prejsť tisíce kilometrov a nemajú ani peniaze na prevádzačov a na cestu do Európy.

Masmédia sa nám však (ústami vybraných ľudí) snažia nahovoriť, že týmto ľuďom v núdzi pomôžeme tým, že dáme azyl a neskôr občianstvo práve tým, ktorí mali tisíce dolárov na cestu do Európy a boli ju schopní absolvovať. Je ale prijímanie týchto utečencov a migrantov za občanov krajín EÚ pomoc krajinám z ktorých prichádzajú, alebo je to skôr vykrádanie tých najschopnejší a najaktívnejších ľudí z daných krajín?

Potom, čo západné mocnosti (aj z EU) pod taktovkou USA pomáhali rozvrátiť tieto krajiny, z nich teraz prostredníctvom médií lákajú najschopnejších občanov a ponúkajú im útočisko v EU. Je toto naozaj pomoc alebo skôr cielený rozvrat týchto krajín?

Na jednej strane ekonomickou a vojenskou intervenciou proti oficiálnym vládam týchto krajín a podporou rôznych ozbrojených skupín páchajúcich teror na obyvateľoch tam západné mocnosti vytvorili neznesiteľné podmienky. Priamo, alebo nepriamo zabíjajú tisíce ľudí a vyháňajú milióny z ich domovov. Na druhej strane prostredníctvom masmédií pozývajú a lákajú občanov daných krajín do EU. Samozrejme iba tých najschopnejších, pretože cesta je to náročná aj po finančnej stránke a riskantná. Nepovedie práve toto časom k “afrikanizácii“ týchto krajín?

História sa opakuje. Je dobre známe, že súčasná prosperita viacerých západných štátov EU, ako aj USA je do veľkej miery založená práve na takomto vykrádaní mozgov a schopných ľudí z iných krajín (v minulosti najmä z vlastných kolónií). Toto na jednej strane prispelo k bohatstvu týchto krajín, ale na druhej strane je jednou z príčin chudoby v mnohých iných krajinách. Vysávanie najschopnejších ľudí z iných krajín je teda jedna z príčin vytvárania nerovností medzi krajinami. To sa mimochodom týka aj Slovenska, z ktorého po r. 1989 západné krajiny odlákali niekoľko stotisíc tých najschopnejších ľudí, čím do veľkej miery oslabili a ochudobnili aj našu spoločnosť.


Prečo
nie je prijímanie všetkých takýchto utečencov a migrantov pre EU výhodné? Ani ekonomicky, ani inak. Aj to napriek tomu, že zrejme ide o tých najschopnejších.

Súčasné vlny utečencov a migrantov, napriek tomu, že zrejme patria k tým najschopnejším vo svojich krajinách, si po presídlení v EÚ budú len ťažko hľadať svoje miesto. Prichádzajú totižto z krajín s úplne inou štruktúrou spoločnosti, politickým systémom, kultúrou a náboženstvom. Poznajú iné jazyky, majú iné návyky. Nebude to pre nich jednoduché zaradiť sa do spoločnosti. Ak predtým vo svojej krajine napr. robili nejakú odbornú činnosť, tu nebudú ovládať ani to, čo tu ovládajú už malé deti – jazyky.

V EU je pritom aj bez prílevu emigrantov a utečencov vysoká nezamestnanosť. Nezamestnaných sú v EÚ desiatky miliónov ľudí. Napr. v Španielsku a Grécku je nezamestnaných viac ako 25% ľudí. A to sú ľudia, ktorí sa narodili v danej krajine, vedia ako to tam funguje, poznajú ľudí, dobre poznajú jazyk, zvyklosti, mnohí majú vyštudované aj vysoké školy a aj napriek tomu si vo svojej krajine nevedia nájsť žiadnu prácu. EU trpí vysokou nezamestnanosťou, takže je úplne zrejmé, že žiadnu masu migrantov v skutočnosti nepotrebuje.

Masmédiá ale argumentujú nielen nedostatkom pracovníkov ale aj negatívnym demografickým trendom. Riešenie populačnej krivky utečencami a migrantmi je však zrejmý nezmysel. V EÚ mnoho ľudí nemá prácu a to sa týka najmä mladých ľudí. Nezamestnanosť mladých v niektorých štátoch dosahuje až 40%. Aká potom populačná kríza, keď je v EÚ o desiatky miliónov najmä mladých ľudí viac, ako ekonomika reálne potrebuje?

A ak je v nejakej krajine EU nedostatok ľudí, tak prečo firmy neponúknu tieto pracovné miesta v iných krajinách EÚ? Alebo prečo nepresunú nejaké svoje prevádzky náročné na počet zamestnancov do iných krajín EU s vysokou nezamestnanosťou? Vyriešili by sa tým hneď dve veci jednou ranou – zamestnanosť aj nezamestnanosť. Na rozdiel od prijímania a zamestnávania migrantov, ktoré rieši iba zamestnanosť, ale nezamestnanosť zostáva rovnaká (aj to iba v prípade, ak by bolo 100% migrantov a utečencov naozaj zamestnateľných a reálne zamestnaných a obsadzovali by iba tie miesta, ktoré by inak zostali neobsadené).

Nezamestnaných sú v EU desiatky miliónov ľudí, čo je obrovský problém. Ale ak by aj ekonomika EÚ napriek tomu (z nejakých mne neznámych dôvodov) zrazu potrebovala ďalšie milióny zamestnancov, prečo jednoducho neprijať do EU celé ďalšie krajiny? Napr. viaceré krajiny bývalej Juhoslávie na to už roky čakajú. Ukrajinci by tiež s nadšením privítali ak by ich prijali do EU. Pritom iba v Ukrajine samotnej je momentálne možno až desať miliónov ľudí bez zamestnania. Takže je zrejmé, že argument, že bez utečencov a migrantov si s nedostatkom pracovnej sily a zlým demografickým vývojom v EU neporadíme je celkom jednoznačne nepravdivý.

S príchodom utečencov a migrantov sú navyše spojené viaceré riziká. Utečenci majú odlišnú kultúru a náboženstvo. Na Slovensku a v EU sme si už odvykli od kultúrnych a náboženských konfliktov. Všetky veľké cirkvi sú napr. na Slovensku kresťanské a navzájom spolupracujú. Nie vždy tomu ale tak bolo. V nie veľmi vzdialenej histórii medzi sebou katolícka, protestantská a pravoslávna cirkev navzájom zvádzali boje na politickej a ekonomickej a častokrát aj fyzickej úrovni. Ešte dodnes žijú pamätníci druhej svetovej vojny – konfliktu zameranom proti iným národom, rasám, kultúram a vierovyznaniam (slovanským, židovským, rómskym…), ktorý si vyžiadal len v Európe desiatky miliónov obetí.

Nie je preto vzhľadom na historickú skúsenosť krátkozraké prijímať  nárazovo veľké počty utečencov a migrantov iných národov, rás, kultúr a vierovyznaní do Európskych krajín? Navyše často do krajín bez tradície týchto kultúr a vierovyznaní? Bude možné všetkých týchto ľudí takým vysokým tempom integrovať? Ak sem prídu, nevytvoria segregované oblasti, čím by vznikli ďalšie potenciálne trecie plochy a konfliktné územia?

Tým by sa ale vytvorilo bezpečnostné riziko na celé ďalšie generácie. To by pravdepodobne vyvolalo aj politickú nestabilitu a pri dostatočne veľkom počte týchto utečencov aj lokálne konflikty a oslabenie celej Európy. Ak by takéto “sťahovanie národov“ ďalej nekontrolovane prebiehalo, alebo sa ešte stalo normou, štandardom a jednotným mechanizmom v celej EU na základe ktorého by krajiny EU boli povinné prijímať milióny utečencov a migrantov ročne, časom by to mohlo viesť až k rozvratu európskych krajín.

Čo by mala EU miesto toho robiť, ak chce naozaj pomôcť týmto ľuďom a krajinám?

V prvom rade ak chce ľuďom z daných štátov naozaj pomôcť, tak by ich nemala podporou ozbrojených skupín páchajúcich teror na daných územiach vyháňať zo svojich domov – zo svojich krajín a pritom im sľubovať pomoc na území EU.

Ak chce naozaj pomôcť, tak najväčší význam má pomáhať tým, ktorí pomoc naozaj najviac potrebujú, ktorí  nemajú možnosť a ani silu prísť si po pomoc tisícky kilometrov do EU. Títo ľudia, pokiaľ nedostanú pomoc tam, kde žijú, tak sú naozaj v reálnom ohrození života. Pomoc týmto ľuďom tam, kde ju potrebujú by bola naozaj šľachetná.

Na druhej strane tí, ktorí sa už dostali do bezpečnej krajiny ako do Turecka, alebo dokonca Grécka a ešte ďalej, tí už zďaleka nie sú v takom ohrození života ako tí, ktorí sú v Sýrii, Iraku, Líbyi a pod. Pre týchto ľudí by bola najväčšou pomocou pričinenie sa o čo najrýchlejšie vyriešenie problémov, ktoré sužujú ich krajiny a zabezpečenie ich návratu do krajín, v ktorých sa narodili.

Inými slovami to, čo by mala EU robiť je pomáhať stavať utečenecké tábory v prvom rade v bezpečných častiach ich domovských krajín, a/alebo v bezpečných krajinách bezprostredne s nimi susediacich – kultúrne im blízkych. A následne pomoc so zabezpečením prevádzky týchto utečeneckých táborov, ich ochranu a zabezpečenie bezpečnosti v nich. Ďalej by sa mala EU pričiniť, aby sa dané krajiny postupne stávali bezpečnejšími, bezpečné územia v nich sa rozširovali. To sa dá dosiahnuť rôznymi politickými, ekonomickými a inými opatreniami. A aby sa vytvorili podmienky smerujúce k potlačeniu ozbrojených skupín šíriacich teror tak, aby sa obyvatelia týchto krajín mohli postupne vracať do svojich domovov.

To by si však predtým vyžadovalo zmenu politiku západných mocností na čele s USA, t.j. aby prestali podporovať, financovať a ozbrojovať ľudí šíriacich teror v týchto krajinách a prestali v týchto krajinách robiť neokoloniálnu politiku.

PS: Aby nedošlo k omylu. V článku (ako nadpis napovedá) píšem o dôvodoch, prečo prijímanie väčšiny emigrantov a utečencov nie je ani šľachetné a ani výhodné. To však neznamená, že v nejakých konkrétnych prípadoch by prijatie nejakého konkrétneho utečenca, alebo migranta nemohlo byť šľachetné a/alebo výhodné. Napr. prijatie utečenca, ktorý je vo svojej krajine prenasledovaný či už kvôli svojej viere, alebo politickým názorom.

Na druhej strane vyvolávať v iných krajinách nepokoje a potom im takýmto spôsobom kradnúť občanov, ktorí nie sú v danej krajine prenasledovaní, nepoznajú jazyk, ani kultúru krajín do ktorých prichádzajú a vyznávajú iné hodnoty a náboženstvo nie je šľachetné. A nie je to ani výhodné. A to ani pre ľudí, ktorí migrujú, ani pre občanov krajín kam migrujú. A nie je to ani v záujme vlád týchto štátov, či už materských alebo cieľových (ak tieto naozaj demokraticky reprezentujú svojich občanov).

Kto je teda za tým? V čí prospech sa to deje? Celý tento fenomén migrácie teda musí byť spôsobený niekým iným, nejakou inou skupinou ľudí, nie obyvateľmi štátov odkiaľ sa migruje, alebo kam sa migruje, ani ich vlád (ak demokraticky reprezentujú vôľu svojich občanov). Keďže to nespôsobila ani žiadna prírodná katastrofa, musí to teda byť spôsobené nejakou inou skupinou ľudí, ktorej záujmom je oslabenie a/alebo likvidácia týchto národov a krajín. Nejaká skupina ľudí, ktorá má na jednej strane moc rozbiť krajiny a dať do pohybu milióny ich obyvateľov a na druhej strane moc dostať ich až do Nemecka. Skupina, ktorej vyhovuje oslabenie a tým možnosť získať ešte väčšej kontroly nad krajinami blízkeho východu rovnako, ako nad krajinami Európy.

Marián Orávik

Škola: FEI STU BA,
Profesia: IT analytik,
Momentálne aj poslanec MsZ Myjava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.