Je VZN o „školnom“ v MŠ v súlade so zákonom?

30 jún

Mestské zastupiteľstvo Myjava prijalo na svojom riadnom zasadnutí dňa 11. 6. 2015 Uznesenie č. 83/2015, ktorým  schvaľuje Návrh Dodatku č. 4 VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Myjava (ďalej len Uznesenie) nasledovne: „v článku 2 písm. a) za pobyt dieťaťa v MŠ sumou vo výške 20,00 € mesačne, a písm. b) za pobyt dieťaťa, ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky sumou vo výške 7,00 € mesačne.“ (zdroj oficiálna  webová stránka mesta Myjava http://www.myjava.sk/images/Uznesenia/uznesenia_msz_11_06_2015.pdf)

Za schválenie tohto Uznesenia hlasovalo 17 poslancov, proti bol 1, žiadny sa nezdržal hlasovania. (zdroj tamtiež)

Rozpor Uznesenia s legislatívou

Uvedené schválené Uznesenie je v rozpore so zákonom, pretože podľa § 28 ods 6 písm a) zákona 245/2008 Z .z. (Školský zákon)  sa príspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Rozdiel medzi schváleným Uznesením a VZN

Rozdiel č.1

Veľmi zaujímavé je, že vo  Všeobecnom záväznom nariadení o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov dieťaťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava v dodatku č.4 (ďalej len VZN), ktorý bol zmenený schválením Uznesenia,  sa v článku 2 písmeno b) uvádza „Zákonný zástupca v materskej škole (MŠ) zriadenej mestom prispieva na ostatné činnosti v súvislosti s výchovou a vzdelávaním na dieťaťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sumou vo výške 7 Eur mesačne.“ ( pozn. skutočne je to doslovná citácia, ja rozprávam, rozumiem aj píšem po slovensky) (zdroj: https://myjava.digimesto.sk/zverejnovanie/#myjava/VZN/2015)

Všimnite si ten rozdiel: v uznesení sa hovorí o príspevku za pobyt dieťaťa a vo VZN o prispievaní na ostatné činnosti v súvislosti s výchovou a vzdelávaním. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ má legislatívne ukotvenie – § 28 ods 5, 6, 7 zákona č. 245/2008 Z. z., avšak „príspevok na ostatné činnosti v súvislosti s výchovou a vzdelávaním na dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky“ si na Mestskom úrade Myjava jednoducho vymysleli! Preto nenájdeme vo VZN v článku 2 písmeno b) žiadne legislatívne odkazy.

Rozdiel č.2

Aj písmeno a) článku 2 VZN má iný obsah ako schválené Uznesenie. V Uznesení sa pod písmenom a) uvádza iba jedna veta, ktorá určuje sumu príspevku a vo VZN je pod písmenom a) oveľa obsažnejší text. Nemalo byť uznesenie schválené tak, že v článku 2 písmeno a) VZN sa mení len výška sumy príspevku na 20 Eur a ostatný text je bezo zmeny?

Diskrepancia  „legislatívnej opory“ medzi písmenom a) a písmenom b) článku 2 VZN

Ešte chcem upozorniť na hojnosť a aj správnosť legislatívnych odkazov vo VZN čl.2 písmeno a) (je tam jasne uvedené aj to kedy sa stanovený príspevok neuhrádza) a ani jeden legislatívny odkaz, ktorý by umožňoval Mestu Myjava požadovať od zákonného zástupcu dieťaťa príspevok uvedený pod písmenom b).

 

Prečo zákon umožňuje neuhrádzať príspevok za predškolákov?

Pretože štát poskytuje Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ.

V zmysle § 6 písm b) zákona č. 597/2003 Z. z. môže Ministerstvo školstva SR poskytnúť príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre materskú školu zriaďovateľa na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

            Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ poskytnúť príslušnej MŠ v plnej výške.

Všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov dieťaťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava schválené 11. júna. 2015 nadobúda účinnosť od 1. septembra 2015.

Ak občan nadobudne dojem, že VZN  nie je v súlade s platnou legislatívou, môže podať podnet na protest prokurátora proti tomuto VZN na príslušnú okresnú prokuratúru.

 

O tom ako obalamutili Myjavských mestských poslancov schváliť (zatiaľ sa javí), že najvyššie „školné v MŠ“ v celom Trenčianskom kraji nabudúce.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.